Esoccer Battle - 8 mins play - Sevilla (Zyen) Esports v Inter (Hermanito) Esports 2024-04-03 15:52:00

Notes:

Score: 2 - 0, Corner: 2 - 1