Esoccer Battle - 8 mins play - Arsenal (Zyen) Esports v Man Utd (Boki) Esports 2024-04-03 19:58:00

Notes:

Score: 0 - 3, Corner: 2 - 1