Bahrain Premier League - Al Khalidiyah v Al Hala 2024-05-14 17:00:00

Notes:

Score: 7 - 0, Corner: 4 - 4