Esoccer Battle - 8 mins play - Wolfsburg (Serenity) Esports v Dortmund (exhausted) Esports 2024-05-14 02:04:00

Notes:

Score: 1 - 2, Corner: 0 - 3