Esoccer Battle - 8 mins play - Newcastle (Boki) Esports v Sevilla (Zyen) Esports 2024-04-03 16:28:00

Notes:

Score: 1 - 4, Corner: 0 - 5