Esoccer Battle - 8 mins play - Man City (Hermanito) Esports v Arsenal (Zyen) Esports 2024-04-03 19:22:00

Notes:

Score: 1 - 1, Corner: 2 - 2