Esoccer Battle - 8 mins play - Dortmund (Kray) Esports v Napoli (LaikingDast) Esports 2024-05-16 00:04:47

Notes:

Score: 1 - 0, Corner: 0 - 5