Esoccer Battle - 8 mins play - Bayer 04 (Menez) Esports v Dortmund (Sava) Esports 2024-05-16 02:52:00

Notes:

Score: 0 - 1, Corner: 1 - 2