Esoccer Battle - 8 mins play - Arsenal (Zyen) Esports v Man City (Hermanito) Esports 2024-04-03 20:22:00

Notes:

Score: 2 - 2, Corner: 3 - 1