Esoccer Battle - 8 mins play - A.Madrid (MeLToSiK) Esports v Dortmund (Kray) Esports 2024-05-16 00:41:21

Notes:

Score: 2 - 0, Corner: 4 - 1